Vse Novice in obvestila


02.02.2015

Razpis volitev MNZ Koper 2015Izvršni odbor MNZ Koper na svoji 29. seji dne 06.01.2015 sprejel sklep o predlogu sklica Skupščine MNZ Koper, sklep o razpisu volitev za predsednika MNZ Koper, podpredsednika MNZ Koper, članov Izvršnega odbora MNZ Koper, članov Arbitražnega sveta MNZ Koper in članov Nadzornega odbora MNZ Koper.

Predsednik MNZ Koper, podpredsednik MNZ Koper, člani Izvršnega odbor MNZ Koper in člani Arbitražnega sveta za mandatno obdobje 2011 – 2015 so bili izvoljeni na zasedanju Skupščine MNZ Koper dne 11.02.2011. Člani Nadzornega odbora za mandatno obdobje 2014 - 2019 so bili izvoljeni na zasedanju Skupščine MNZ Koper dne 30.10.2014. Na podlagi Statuta MNZ Koper in Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ Koper je IO MNZ Koper ugotovil, da so s potekom mandata predsedniku MNZ Koper, podpredsedniku MNZ Koper, članom Izvršnega odbora MNZ Koper in članom Arbitražnega sveta MNZ Koper nastopili razlogi za razpis volitev. Naknadno je Volilna komisija MNZ Koper še ugotovila, da članom Nadzornega odbora MNZ Koper, ki so bili izvoljeni v letu 2014 za mandatno obdobje 2014-2019 mandat še ni potekel, zato volitve tega organa niso potrebne.

Pravilnik o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ Koper v 9. členu določa, da volitve in razrešitve vodi in izvaja tričlanska volilna komisija MNZ Koper v naslednji sestavi:

  1. Robert Zonta, predsednik
  2. Mile Burić
  3. Tine Kapun 
Volilna komisija je v skladu s svojimi pristojnostmi na seji dne 20.01.2015 sprejela naslednje sklepe:
 

Sklep 14/11 VK
Predloge kandidatur je potrebno v pisni obliki vložiti najkasneje do srede, 18.02.2015. Kot pravočasno prispele se bodo štele kandidature:

  • ki bodo na sedež MNZ Koper prispele najkasneje do 18.02.2015 po pošti na naslov MNZ Koper, Volilna komisija MNZ Koper, p.p. 637, 6101 Koper.

Kandidature morajo biti poslane oziroma oddane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

  • naslov MNZ Koper (polni naslov prejemnika),
  • pripis NE ODPIRAJ – VOLITVE 2015.
 

Sklep 15/11 VK
Volilna komisija MNZ Koper potrjuje volilne obrazce:

  • Kandidatura,
  • Zapisnik organa člana MNZ Koper,
  • Soglasje kandidata.

  

Sklep 16/11 VK
Volilna komisija MNZ Koper bo po preizkusu skladnosti vloženih kandidatur določila seznam z imeni kandidatov za predsednika MNZ Koper, seznam z imeni kandidatov za podpredsednika MNZ Koper, seznam z imeni kandidatov za člane Izvršnega odbora MNZ Koper, seznam z imeni kandidatov za člane Arbitražnega sveta MNZ Koper z žrebom in sezname objavila na spletnem mestu Mnzkoper.com najkasneje do ponedeljka, 23.02.2015.

 

Sklep 17/11 VK
Kandidat za predsednika MNZ Koper, kandidat za podpredsednika MNZ Koper, kandidata za člana Izvršnega odbora MNZ Koper, kandidata za člana Arbitražnega sveta MNZ Koper lahko v skladu s Pravilnikom o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ Koper umakne soglasje h kandidaturi s pisno izjavo, ki jo pošlje po pošti na naslov MNZ Koper, Volilna komisija MNZ Koper, p.p. 637, 6101 Koper najkasneje do 20.02.2015.

 
Sklep 18/11 VK
Strokovno, organizacijsko in administrativno podporo v zvezi z volitvami za potrebe Volilne komisije MNZ Koper izvaja sekretar MNZ Koper Matjaž Šarkanj.
 
 
Dodatna opozorila volilne komisije
Na podlagi Pravilnika o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ Koper ima pravico glasovati na volitvah in pri razrešitvah državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil vsaj 18 let, in je na Skupščini MNZ Koper delegat, ki opravlja naloge v okviru člana MNZ Koper ali njegovih članov in je bil s strani izvršilnega organa člana MNZ Koper imenovan ali izvoljen za delegata, kot to določa statut MNZ Koper.  
 
Člani IO MNZ Koper, sekretar in člani organov iz 36. in 37. člena statuta MNZ Koper nimajo pravice glasovanja na volitvah in pri razrešitvah. Pravice glasovanja nimajo delegati člana MNZ Koper, ki mu pravice mirujejo. 
 
Kandidat je lahko samo državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 let, je aktiven v nogometu vsaj 3 leta in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.

Kandidat za predsednika MNZ Koper ne sme kandidirati ne za podpredsednika MNZ Koper, ne za člana Nadzornega odbora MNZ Koper, ne za člana Arbitražnega sveta MNZ Koper ter niti za člana Izvršnega odbora MNZ Koper. Kandidat za podpredsednika MNZ Koper ne sme kandidirati ne za predsednika MNZ Koper, ne za člana Nadzornega odbora MNZ Koper, ne za člana Arbitražnega sveta MNZ Koper ter niti za člana Izvršnega odbora MNZ Koper.