Vse Novice in obvestila


10.04.2019

Razpis volitev MNZ Koper 2019Na podlagi določil Statuta MNZ Koper in Pravilnika MNZ o volitvah in razrešitvah predsednika, članov IO, nadzornega odbora je Izvršni odbor MNZ Koper na seji dne 09.04.2019 sprejel sklep o razpisu Volitev organov MNZ Koper, ter določil dan glasovanja, ki bo v

 

ponedeljek, 13. maja 2019 ob 17,30 uri

v sejni sobi Stadiona Bonifika v Kopru

 

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov

2. Poročilo verifikacijske komisije

3. Potrditev zapisnika skupščine MNZ Koper 2018

4. Poročilo o delu za l. 2018

5. Finančno poročilo za l. 2018

6. Poročilo nadzornega odbora MNZ Koper

7. Finančni načrt za l. 2019

8. Sprejem novoustanovljenega kluba v članstvo MNZ Koper

9. Volitve predsednika MNZ in organov MNZ Koper

 

Na podlagi določil Statuta MNZ Koper in Pravilnika MNZ o volitvah in razrešitvah predsednika, članov IO, nadzornega odbora in častnega razsodišča je IO MNZ koper na seji dne 09.04.2019 sprejel Sklep o imenovanju Volilne komisije in sicer:

 

1. Darko Ćavar, predsednik komisije;

2. Srečko Zebec, član;

3. Tine Kapun, član;

 

Sklep 01/2019 VK

Predloge kandidatur je potrebno v pisni obliki vložiti najkasneje petnajst(15) dni pred dnevom glasovanja, t.j. v ponedeljek, 29.04.2019.

Kot pravočasno prispele se bodo upoštevale kandidature, ki bodo na sedež MNZ, v pisni obliki prispele najkasneje do 29.04.2019 po pošti na naslov Medobčinska nogometne zveza Koper, Volilna komisija MNZ, C. Zore Perello Godina 3, p.p. 637, 6101 Koper. Kandidature morajo biti poslane oz. oddane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

Naslov MNZ (polni naslov prejemnika),

Pripis NE ODPIRAJ – VOLITVE 2019

 

Sklep 02/2019 VK

Volilna komisija MNZ Koper bo po preizkusu skladnosti vloženih kandidatur določila seznam z imeni kandidatov za predsednika MNZ Koper, podpredsednika MNZ Koper, člane Izvršnega odbora MNZ Koper, člane Nadzoenega odbora in člane Arbitražnega sveta MNZ Koper z žrebom in sezname objavila na spletnem mestu Mnzkoper.com najkasneje do ponedeljka, 06.05.2019.

 

Sklep 03/2019 VK

Kandidat za predsednika, podpredsednika, člana Izvršnega odbora, člana Arbitražnega sveta MNZ Koper lahko v skladu s pravilnikom o volitvah in razrešitvah voljenih organov MNZ Koper umakne soglasje h kandidaturi s pisno izjavo, ki jo pošlje po pošti na naslov MNZ Koper, Volilna komisija MNZ Koper, p.p. 637, 6101 Koper najkasneje do 04.05.2019.

 

Sklep 04/2019 VK

Volilna komisija MNZ Koper potrjuje volilne obrazce:

Kandidatura

Zapisnik organa člana MNZ Koper

Soglasje kandidata